کنتور های هوشمند

کنتور های هوشمند

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته فنی مهندسی

پروژه جدید با موضوع
كنتورهای دیجیتال و ارزیابی فنی- اقتصادی سیستم قرائت خودكار كنتورها
موضوع: كنتور دیجیتال فونت: 14
فرمت: doc word - تعداد صفحات پایان نامه: 95
منابع اصلی این پروژه هم موجود است
پایان نامه کارشناسی مهندسی برق

فرمت پروژه word می باشد

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و كلیات
1-1 مقدمه كلی
1-2 اهداف پروژه
1-3 روند ارائه مطالب

فصل دوم: كنتورهای آنالوگ ، معایب و مشكلات آن
2-1 روش اندازه گیری توان توسط كنتور آنالوگ
2-2 تاثیر هارمونیكها بر اندازه گیری كنتور آنالوگ
2-3 بررسی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای كنتور آنالوگ
2-4 معایب كنتورهای آنالوگ
2-5 نتیجه فصل

فصل سوم: كنتورهای دیجیتال و مزایای آن
3-1 تعریف كنتور دیجیتال
3-2 تكنولوژی AMR در كنتورهای دیجیتال
3-3 كنتورهای دیجیتال هوشمند AMR
3-4 منافع و مزایای كنتورهای دیجیتال و هوشمند
3-5 استاندارد های كنتورهای دیجیتال هوشمند
3-6 بازار تولید كنتورهای دیجیتال هوشمند
3-7 ساختار و اجزای كنتورهای دیجیتال
3-8 انواع كنتورهای دیجیتال
3-8-1 كنتورهای دیجیتال تك فاز
3-8-2 كنتورهای دیجیتال سه فاز
3-8-2-1 مدل CT
3-8-2-2 مدل DC
3-9 حفاظت از كنتورهای دیجیتال
3-10 تاثیر محیط های هارمونیكی بر عملكرد كنتورهای دیجیتال و آنالوگ
3-11 بررسی اثر تداخل الكترومغناطیسی بركنتورهای دیجیتال

فصل چهارم: ارزیابی روشهای رایج قرائت كنتور دیجیتال و مزایای آن
4-1 مقدمه
4-2 روشهای مختلف قرائت كنتور های دیجیتال و آنالوگ
4-2-1روشهای با مراجعه به كنتور
4-2-1-1 روش سنتی
4-2-1-2 روش ترمینال دستی
4-2-1-3 ترمینال دستی و ارتباط نوری با كنتور
4-2-2 روشهای بدون مراجعه به كنتور
4-2-2-1 ترمینال سیار رادیویی و كامپیوتر با واحد رادیویی در خودرو سیار
4-2-2-2 قرائت خودكار متمركز
4-2-2-3 كارتهای اعتباری
4-2-2-4 روش تماس تلفنی مشتركین
4-2-2-5 استفاده از خطوط تلفن
4-2-2-6 ترمینال ثابت و ارتباط رادیویی
4-2-2-7 روش استفاده از خطوط توزیع برق شهر
4-3 ارزیابی روشهای مختلف قرائت كنتور
4-4 مزایای سیستمهای خودكار قرائت كنتور های دیجیتال
4-5 تبادل داده‌های قرائت رادیویی كنتوردیجیتال با استفاده از پروتكل IEC 1107
4-5-1 مشخصات كلی پروتكل
4-5-2 واحد اولیه
4-5- 3 فرمانهای خارجی پروتكل
4-5-4 واحد ثانویه و خواندن اطلاعات كنتور دیجیتال
4-5-5 طراحی و پیاده سازی لایه های OSI
4-6 جمع كنندة توان كنتورهای دیجیتال

فصل پنجم: ارزیابی اقتصادی كاربرد كنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودكارآن
5-1 تعریف سیستمهای قرائت خودكار
5-2 بررسی هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودكار كنتور دیجیتال
5-3 مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودكار كنتور دیجیتال
5-4 كاهش دوره بازگشت هزینه
5-5 كاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن
5-6 سود ناشی از كاهش هزینه های قرائت
5-7 سود ناشی از اضافه كردن قابلیت قطع و وصل
5-8 خسارت ناشی از بیكار شدن نیروی انسانی
5-9 سود ناشی از مدیریت بار
5-10هزینه های راه اندازی قرائت خودكار كنتورهای دیجیتال
5-11 محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودكار كنتورهای دیجیتال
5-12 تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی
5-13 آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودكار كنتور
5-14 نتیجه فصل

نتیجه گیری و پیشنهادات
ضمیمه
مراجع

اهداف پروژه
تعیین زیانهای مالی ناشی از كنتورهای آنالوگ
بررسی مزیت های كنتورهای دیجیتال نسبت به كنتورهای آنالوگ
محاسبه سود ناشی از كنتورهای دیجیتال
ارائه روشهای مناسب برای قرائت كنتور های دیجیتال
ارزیابی فنی اقتصادی كاربرد كنتورهای دیجیتال
محاسبه و تعیین نقش كنتورهای دیجیتال در كاهش تلفات شبكه
محاسبه و تعیین هزینه های راه اندازی سیستم قرائت خودكار كنتورهای دیجیتال

روند ارائه مطالب
روند ارائه مطالب در این پروژه به شرح زیر است
در فصل اول مقدمه ای بر كنتورهای آنالوگ و دیجیتال ارائه شده است.
در فصل دوم كنتورهای آنالوگ و دیسكی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا ساختار داخلی و اجزای كنتورهای آنالوگ بررسی شده است. در ادامه فصل نحوه اندازه گیری توان و انرژی الكتریكی مصرف كننده با كنتورهای آنالوگ بیان شده است. در بخش بعدی فصل دوم نتایج آزمایشهای صورت گرفته در مورد خطای كنتورهای آنالوگ آورده شده است و در ادامه با توجه به نتایج حاصل از این آزمایشات با بارهای مختلف ، ارزیابی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای كنتورهای آنالوگ ارائه شده است كه این زیان مالی بیشتر متوجه شركت های توزیع برق می باشد. در ادامه فصل معایب كنتورهای آنالوگ ارائه شده است و در انتها، نتیجه گیری فصل ارائه شده است كه این نتیجه گیری در حقیقت لزوم استفاده از كنتورهای دیجیتال را بیان می كند.
در فصل سوم كنتورهای دیجیتال بررسی می شود.در ابتدا فصل مفاهیم و تعاریف ارائه شده است. در ادامه كنتورهای هوشمند دیجیتال و سیستمهای هوشمند قرائت كنتورهای دیجیتال آورده شده است. در بخش بعدی این فصل مزایای فنی و اقتصادی و منافع مالی ناشی از كاربرد كنتورهای دیجیتال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه استاندارد های كنتورهای دیجیتال بیان شده است. در قسمت بعدی بازار تولید كنتورهای دیجیتال ارائه شده است. بخشهای بعدی این فصل اختصاص به بررسی ساختار داخلی و اجزای كنتورهای دیجیتال و همچنین انواع كنتورهای دیجیتال دارد.
فصل چهارم به بررسی و ارزیابی روشهای رایج قرائت كنتورهای دیجیتال و مزایای آن اختصاص دارد. در این فصل انواع روشهای مختلف قرائت كنتورهای دیجیتال بررسی شده و مزایا و معایب هر یك بررسی شده است.
در فصل پنجم ارزیابی اقتصادی كنتورهای دیجیتال و منافع اقتصادی و مالی ناشی از كاربرد كنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودكار آن ارائه شده است.در ابتدای فصل هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودكار كنتور دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه فصل مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودكار كنتور دیجیتال آورده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سود ناشی از كاهش دوره بازگشت هزینه ها در سال اول و سالهای بعدی نصب و بهره برداری كنتورهای دیجیتال در بخش بعدی ارائه شده است. بررسی كاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن و مباحث اقتصادی سیستم های قرائت خودكار در ادامه فصل بیان شده است. در بخشهای بعدی این فصل سود ناشی از كاهش هزینه های قرائت ، محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودكار كنتورهای دیجیتال ، تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی ، آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودكار كنتور ، ارائه شده است. در انتهای فصل نیز یك نتیجه كلی از فصل ارائه شده است.
در بخشهای بعدی این پروژه نتیجه گیری و پیشنهادات ، منابع و مراجع و ضمایم و ... ارائه شده است.

شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت كنید

روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداكتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد

روش دوم : پست سفارشی كه حدود 10 روز طول می كشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد

روش سوم : پست پیشتاز كه حدود 5 روز طول می كشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد

در صورتی كه درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امكان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)

شماره مجوز 771/2582

فروشنده: نوین تحصیل

قیمت: 40,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید کنتور های هوشمند ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید کنتور های هوشمند